+45 51 64 81 04

02-03-2019

Referat for Tårnborg Idrætsforenings ordinære generalforsamling lørdag den 2. marts

2019 kl.11.00.

Punkt 1. Valg af stemmetællere og dirigent.

Stemmetællere: Lena og Franz Otto

Dirigent: Carsten Johansen

Punkt 2 Fremlæggelse og godkendelse af beretning.

Formandens beretning blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Punkt 3 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

Kasseren fremlagde regnskabet og generalsomalingen godkendte det uden bemærk-

ninger.

Punkt 4 Afdelingerne aflægger en kort beretning

Fodbold: Indsatte helt ny bestyrelse og ny formand er: Josef Howard

Aktivitet: Fortsætter uden ændringer

E sport: formanden Thomas Arvidson Sonne anmodede om at Tårnborg E sport blev

en selvstændig afdeling under TIF

Floorball: Formanden Michael Richter Dalby Jørgensen anmodede om at Tårnborg

Floorball blev en selvstændig afdeling under TIF

Gymnastik: Afdelingen har valgt ny formand: Line Timmerman

60 +: Afdelingen valgte ny formand: Jørgen Rasmussen

Badminton: Forsøger opstart af ungdomsbadminton

Punkt 5 Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring (udpegning af en næstformand)

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens ændringsforslag samt Floorball og E

Sports anmodning om at blive optaget i TIF .

Punkt 6 Forelæggelse af foreningens virke og budget for indeværende år.

Godkendt.

Punkt 7 Valg af bestyrelse i henhold til TIF s vedtægter §5.

På valg

a: James Hansen. Blev valgt med akklamation.

b: Valg af suppleanter: Bestyrelsen fik mandat til at indsætte en person.

  1. Valg af revisor: Tage Bohn-Jespersen. Genvalgt
  2. Valg af revisorsuppleant: Karin Hansen
  3. Fanebærer: Kaj Sørensen suppleant: Vakant

Pkt. 8 Eventuelt

Der blev givet udtryk for at vi skulle fortsætte med Tårnborgbladet i den nuværende

form.Michael Dalby Richter Jørgensen blev valgt til ÅRET LEDER

Dirigent

Carsten Johansen