+45 51 64 81 04

07-04-2016

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 7, april 2016

Fra afdelingerne deltog: fra aktivitet. Flemming Frede. Bjarne Nielsen + 60. Søren Mikkelsen Badminton. Henrik Olsbro fra fodbold. formand Troels Christensen kasser James Hansen og Jette Fog

Afbud: fra Krestian Knudsen

I henhold til dagsorden:


Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

Pkt. 2. tilføjelser til dagsorden.

Den nye bestyrelse i Aktivitetsafd. har nogle problemer med deres konti i banken, og det kræver en vedtægtsændring for at bringe det i orden. Hovedbestyrelsen besluttede, at give James Hansen fuldmagt til at aktivitetsafd. kan benytte en af vores i forvejen ubrugte konti.

Pkt. 3. Hovedformanden orienterer.

TC har været til møde i SIR, næsten alle klubber melder om medlems nedgang.

Pkt. 4 hovedkasseren orientere.

JH meddeler at TIF har en god økonomi. TIF avisen har penge nok til næste udgivelse af avisen.

Pkt. 5 Nyt fra afdelingerne.

a) Gymnastik: status quo, dog er der kommet en instruktør tilbage til byen, som vil tage sig af nogle børnehold fra næste sæson.

b) Fodboldafd: Opstart af 5 ungdomshold både piger & drenge. 2 veteranhold 1 senior hold, som spiller i DGI regi. Den 24, april tager ungdomsafdelingen i bus til Brøndby for at få en rundvisning og se fodbold.

c) Aktivitet: Pt. er det banko som der bruges tid på der er mange mennesker der spiller banko hver torsdag, og der er også mange hjælpere, som møder op.

d) Badminton: Har fået tildelt de haltimer, som de havde ønsket. Der mangler bestyrelsesmedlemmer, og der vil derfor blive indkaldt til nyt årsmøde.

e) Svømning: Ingen fremmødte.

f) 60 +: Det går rigtig godt og krolfbanen er klar og tages snart i brug. Ligeledes er petang banen blive klar til den nye sæson.

Pkt. 6 Hvordan håndtere vi lukningen af aktiviteten svømning:

Hovedbestyrelsen har besluttet, at tiltræde svømnings forslag om den samlede egenkapital i 3, hvoraf TIF modtager 1/3, VSG&I modtager 1/3, og svømning i form af den nye forening SVØM Korsør, modtager 1/3.

Pkt. 7 Frivilligt arbejde i TIF

BN kontakter DGI – vi vil prøve at reorganisere TIF.

Pkt.8. Tårnborg magasinet:

Hovedbestyrelsen besluttede at "Tårnborg Magasinet" skal produceres i samarbejde med lokalrådet.

Pkt. Badminton:

Der bliver indkaldt til 2. generalforsamling.

Pkt. 10 Eventuelt:

Ved Generalforsamlingen blev der uddelt pokaler til: Hanne Sørensen Aktivitet og Birthe Nielsen Gymnastik.

Pkt. 11 Næste møde:

Onsdag den 25, maj kl. 19.00, hvor der også vil blive afholdt ekstraordinær generalforsamling.


Mødet sluttede kl. 21.30

Ref. Jette Fog