Referat fra Gymnastikafdelingens årsmøde d. 22.02.2014

Dagsorden iht. vedtægterne.

Ad 1 – Valg af stemmetællere og dirigent

Formand Bente Cieslar bød de 10 fremmødte hjertelig velkommen til gymnastikafdelingens årsmøde. Birthe Nielsen og Peter Bech blev herefter valgt som stemmetællere. Carsten Johansen blev valgt som dirigent. Dirigenten konkluderede, at årsmødet var indkaldt iht. vedtægterne og dermed lovligt kan afholdes.

Ad 2 – Aflæggelse af beretning

Bente Cieslar berettede om gymnastikafdelingens virke i 2013. Årsafslutningen d. 23.03.2013 forløb rigtig godt og med stor tilslutning fra både tilskuere og opvisningshold. Året har båret præg af en generel lavere tilmelding på sæsonprogrammets hold i 2013/2014 i kombination med, at det er vanskeligt at finde instruktører, der har lyst og mod på at stå for nye hold. I sæsonen 2013/2014 er medlemstallet faldet med ca. 80 aktive til 141 i forhold til foregående år. Det forventes, at foreningens medlemstal vil stige i den kommende sæson, som følge af bestyrelsens tiltag mht. instruktører og holdsammensætning. Gymnastikafdelingen søgte tilmelding hos Nets, således, at der ved tilmelding på foreningens hjemmeside kan betales direkte med dankort. Denne aftale er dog først lige blevet bekræftet med virkning fra den kommende sæson.

Bente oplyste, at hun efter 6 års virke som formand for gymnastikafdelingen desværre så sig nødsaget til at trække sig fra bestyrelsen pga. andet arbejde. Det har været en god og meget positiv oplevelse og hun takkede for de mange gode stunder, samarbejdet med instruktører og i bestyrelsen. Bente ønskede den nye bestyrelse held og lykke med det fremadrettede arbejde. Bente modtog som tak for hendes virke og vedholdenhed en pæn gave.

Der blev efter formandens beretning drøftet skolereformens betydning for gymnastikafdelingens virke og tilbud. Det blev oplyst, at der afholdes møde herom arrangeret af DGI og Slagelse Kommune d. 27.02.2014, hvor foreløbig instruktør Gitte Garde vil deltage.

Ad 3 – Forelæggelse af det reviderede regnskab til foreløbig godkendelse

James Hansen gennemgik det revisionsgodkendte regnskab for perioden 01.01-31.12.2013, der udviste et årsresultat på tkr. -20. Årsagen hertil er et fald i medlemsskabet. Resultatet er acceptabelt og inden for rammerne af, hvad der kan forventes ved faldende tilmeldinger. Gymnastikafdelingens egenkapital er stadig robust med tkr. 88. Der blev modtaget tkr. 5 i sponsorat fra Sydbank og Aktivitetsudvalget har imødekommet anmodning om tildeling af tkr. 10 til indkøb af Fitness-udstyr til de kommende sæsoner.

Regnskabet blev godkendt til indstilling på hovedafdelingens generalforsamling.

Ad 4 – Indkomne forslag

Ingen modtaget.

Ad 5 – Forelæggelse af afdelingens virke og budget for indeværende år

James Hansen fremlagde budget for indeværende år, der ligeledes fremgår af Årsregnskabet for 2013. Der budgetteres med et medlemstal på samme niveau som for 2012, dvs. +200 medlemmer og et budgetteret overskud/resultat på kr. 13. Bestyrelsen vil arbejde målrettet på søgning efter instruktører, der har mod og lyst til at påtage sig dette hverv. Der vil blive tilbudt alle instruktører en god opbakning og kursusdeltagelse efter ønsker/behov. Det vil fremgå i TIF-bladet indenfor hvilke områder, der søges instruktører for den kommende sæson.

Der blev drøftet, at et tilmeldingstidspunkt lige efter sommerferien, vil være fordelagtigt, så interesserede i bedre/god tid kan planlægge familiens vinteraktiviteter. Sæsonprogram skal søges udbredt bedst muligt på områdets skoler, SFO’er, børnehaver, biblioteker, Brugsen, Netto m.v.. Det vil være naturligt at fremsende mail til gymnastikafdelingens nuværende medlemmer. Målgruppen findes hovedsageligt i Vemmelev, Korsør og Svenstrup.

Ad 6 – Valg

A) Formand/kasserer: Kitt Giltoft blev foreslået og valg som formand. James Hansen blev foreslået og valgt som kasserer.

B) Udvalgsmedlemmer for 2 år: Gulla blev foreslået og valgt som bestyrelsesmedlem. Gitte trækker sig fra bestyrelsen. Gitte blev takket for hendes gode arbejdsindsats og deltagelse i bestyrelsen.

Janus er på valg og modtager ikke genvalg. Janus blev takket for sit gode virke og deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

C) Udvalgssuppleanter for 1 år: Ingen blev valgt.

D) Valg af hovedbestyrelsesrepræsentant: Kitt Giltoft vil gerne deltage og blev valgt.

Bestyrelsen består herefter af Kitt Giltoft, James Hansen, Gulla Hansen og Henrik Boalth.

Det er ønskværdigt med en bestyrelse på 5 medlemmer og 1 suppleant. Der gives bestyrelsen mandat til at optage yderligere medlemmer f.eks. i forbindelse med den kommende årsafslutning.

Ad 7 – Eventuelt

Intet