Formandsberetning 2017

Siden 2010 – 7 år i træk – har vi i idrætsforeningen år efter år måtte konstantere et fald i medlem- stallet.

Fra at have ligget på næsten 1000 medlemmer så er medlemstallet skrumpet og skrumpet, men 2017 skulle vise sig at blive året, hvor denne udvikling stoppede.

Vi kan sågar notere os en fremgang på godt 10 pct. – 31 medlemmer – i forhold til året før, så vi i dag er 268 medlemmer i vores forening. Medlemsfremgangen er primært at ?nde ved de nye akti- viteter i foreningen.

Da vi sagde farvel til vores svømmeafdeling som jo bekendt er gået sammen med svømmefolket i Korsør ?k vi jo penge i Hovedkassen – nærmere sagt omkring 90.000 kr.

Vi beslutttede i HB at vi ville investere nogle af de midler for at se om vi kunne skubbe gang i nye aktiviteter i klubben.

“Så hvad udad tabes må indad vindes” som et gammelt ordsprog siger.

De nye tiltag.

Vi b.la. investeret i nye rekvisitter – ?oorball bander (48.000 kr) -., så vi kunne sikre vores nye tiltag nogle gode rammer for at komme i gang for alvor.

Vi investeredde yderligere små 8.000 kr. I at få sat noget uddannelse i gang i samarbejde med skolen, så vi kunne sikre instruktører med de rette kompetencer.

Vi ville gerne have det til at vokse nedefra og her vil det altid være en styrke at samarbejde med skolen, da idrætsforening og skole på mange måder er hinandens forudsætninger.

Og så er vi rigtig glade for samarbejdet med Vemmelev S G og I, når det drejer sig om Kids volley. Vi startede op i foråret med nogle “prøvedage”, hvor Vemmelev-instruktøren Finn V Pedersen, hvorefter vi startede op for alvor efter sommerferien.

2017 var året hvor vi både ?k ?oorball og kidsvolley på programmet som nye discipliner.

Og for 60+ fortsætter fremgangen og ?ere og ?ere der deltager og er snart modne til at blive en selvstændig afdeling under TIF.

Forenings-?tness

Vi arbejdede ligeledes ihærdigt på at få etableret i afdeling der kunne tilbyde forenings?tness, men da vi ved generalforsamleingen sidste år beslutttede, at “frede” vores klublokaler, så strandede projektet.

Efter nærmere sonderinger, møder og rundvisninger på skolen viste sig, at det ville være forbundet med store ombygninger af lokaler, hvis vi skulle starte op i skolens øst?øj. Tillige ville det aldrig bli- ve en optimal placering, så vi beslutttede at sætte projektet og planerne i ro.

Der er ingen tvivl om, at skal et sådan tiltag blive en succes, så er beliggenheden tæt op af de øv- rige idrætsaktiviteter helt afgørende, når man bor på landet som vi jo gør.

Sommerfesten.

Ligesom det første år der blev afholdt sommerfest ved hallen, og ?ere af TIF`erne – skal vi kalde dem “Tordenskjoldssoldater” – ydede en brav indsat for at få arrangementet afviklet sammen med Lokalrådet. Tak for det. Det er helt nødvendigt at vi hjælper til på tværs af foreningerne ellers er der simpelthen ikke hænder nok.

Men sidder nogen med nøglen til, hvordann vi får nogle nye og yngre mennesker til at engagere sig i det lokale foreningsliv, så hører vi gerne fra jer. Meget gerne.

TårnborgMagasinet.

Som de ?este ved så har vi lagt vores markedsføring over i Tårnborgmagasinet, men der har været delte meninger om det nu osse var det rigtige.

Vi var alle glade for det store ?otte layout, men det forhold – at det også dækkede Vemmelev og det var fyldt med rigtig mange annoncer gjorde, at mange synes, at TårnborgMagasinet ikke var lokalt nok. Vores informationer druknede simpelthen i annoncer og andre historier uden for sognet.

Derfor vil vi fremover forsøge atter engang at samle både menighedsrådets og Lokalrådets aktivi- teter i en samlet lokal udgivelse.

Søren Mikkelsen har været tovholder i projektet indtil videre sammen med Jørgen Rasmussen fra Lokalrådet og det ser ud til at lykkes at få alle tre parter med denne gang. Det vil vi arbejde videre med i 2018.

Facebook.

Men samtidig må vi osse erkende, at der helt nødvendigt at vi gør en indsat på at kommunikere via de sociale medier, da vi må erkende at det er en nødvendighed i dagens Danmark anno 2018 at være der hvor folk får deres information.

Derfor vil vi i højere grad investere tid og resurser i at komme potentielle nye medlemmer i tale af den vej.

Vi er nok på dette felt lidt tynget af vores dåbsattester i hovedbestyrelsen. De er ved at være lidt gule i kanten og det er en af grundende til at vi ikke haft nok fokus på dette felt. Det vil vi lave om på her i 2018.

Tak.

Aktivitetsudvalget plejer jeg at takke her ved denne lejlighed. Det er jo rigtig dejligt at vi har en af- delingen der udover at stå for en masse aktiviteter året igennem samtidig kan bidrage med øko- nomisk hjælp i afdelingerne. At have sådan en “Cash cow” for at bruge et moderne udtryk – tror jeg rigtig mange misunder os.

Afslutning.

Vi er en forening i bevægelse. Og med sloganet “Alle I Bevægelse” ?k vi planlagt et ?nt arrange- ment som løb af stablen her i januar måned.

Der er ingen tvivl om at der er vejen frem at lavet noget på tværs, tænke nyt og være omstillings- parat.

Vi håber er vi her i 2018 kan fastholde og yderliggere forstærke den fremgang, som vi har set på medlemssiden i 2018. Vi gør i hvert fald hvad vi kan.

Og som jeg osse sagde sidste år:

Vi er ikke fattige. Vi mangler trænere og ledere som så mange andre. Vi står med åbne arme for nye ideer og nye initiativer fra lokale som kan og vil. Vi “varmer os” ved at vi sammen med skole og lokalråd har fået sat noget i gang på tværs. Som forhåbentlig vil række ud i noget som kan blive en succes.

Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak til dem som har været med at holde gang i butikken, på trænersiden, på ledersiden – og herfra skal lyde en stor tak for et mangeårigt trofast stykke for- eningsarbejde, som vores sekretær Jette Fog har ydet for os.

Og altid med godt humør. Men hun har valgt at stoppe. “Vi kommer til at savner dig. Tak for indsat- sen Jette.”

Tak til alle som har bidraget.

Troels Christensen

Formand

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her