Referat 17-04-2018

(Alle afdelinger var repræsenteret)

(Inden mødets start havde vi besøg af et borger som opfordrede TIF at starte

børnefodbold op. Fodboldafd. arbejder videre med det praktiske.)

Dagsorden:

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra den 23. januar.

Godkendt.

Pkt. 2. tilføjelser til dagsorden.

Ingen.

Pkt. 3. Formanden orienterer.

Om årsmødet i SIR.

Om firmaet Clumeo´s tilbud om en samlet IT-platform for klubben. Vi afventer.

Pkt. 4. Kasseren orienterer.

Vi brugte 1896 kr. på generalforsamlingen

Der er doneret 10.000 kr. til spillerdragter mm. til floorball

Tårnborgbladets første udgaves tryk koster 8.700 kr.

Søren laver en aftale med Hulby mht. Til deltagerbetaling.…..TIF anbefaler at de

betaler halvdelen af de faktiske udgifter (selvom det er selvfinanseret via annoncer)

TIF anbefaler at der tilsidesættes midler til næste års udgivelser via en “buffer??og lader parterne del-betale produktionsomkostninger samt distribution.

Pkt. 5. Nyt fra afdelingerne

a.gymnastik

250 overværede gymnastikopvisningen

13 deltog i socialt arrangement

b. fodbold

DGI måtte aflyse U 15 – men i stedet er der startet 11 mands U 15 op (bestyrelsen er trænere)

Pt. er der to11 mands-hold samt tre 8-mands hold i afdelingen Afdelingen deltager i loppemarked ved Brugsen sammen med OK benzin

c. aktivitet

Har sagt annonceringen op i Korsørposten

Der kommer ca. 150 pr. aften. Der må gerne komme flere!

Afholder fødselsdagsbanko 3. maj

d. badminton

2 gange tilbage

Afholder fællestræning med Vemmelev

Lokalefordelingsmødet blev afviklet uden problemer

e. + 60

Må selv ordne petanque banen, da Ejendomsservice ikke har resurser til at hjælpe. Afdelingen opfordres til at kontakte forvaltningen herom.

Afdelingen har fået nøgle til hallen på hverdage.

Arrangerer sommertur til Sommerlyst

f. floorball

Har haft LOGO problemer mht. trøjerne

Opnåede en 3. plads ved stævnet i Dalmose

Mødes med DGI vedr. udvidet samarbejde med de øvrige floorballklubber i kommunen.

Pkt. 9. Evt.

James opfordrede til at vi blev flere administratorer på vores facebook-side.

Den nye persondataforordning fordrer at vi får lagt vores privatpolitik på hjemmesiden.

James forbereder.

Bjarne orienterede om DGI årsmødet 25. april i Gyrstinge

Adresselisten revideret og uddelt. Bliver osse sendt elektronisk til HB-medlemmerne. Deadline for næste Tårnborgblad: 30 juni.

Søren opfordrer de enkelte afdelinger til at levere en aktivitetsoversigt for de enkelte afdelinger

ÆRESTAVLEN blev vist frem. James hjælper til med at få navnepladerne på plads

Pkt. 10. Næste møde.

Mandag den 11. Juni kl. 19.00.

Referent

Troels Christensen

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her