Referat for Tårnborg Idrætsforenings ordinære generalforsamling lørdag den 2. marts 2019 kl.11.00.

Punkt 1. Valg af stemmetællere og dirigent.

Stemmetællere: Lena og Franz Otto

Dirigent: Carsten Johansen

Punkt 2 Fremlæggelse og godkendelse af beretning.

Formandens beretning blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Punkt 3 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

Kasseren fremlagde regnskabet og generalsomalingen godkendte det uden bemærk-

ninger.

Punkt 4 Afdelingerne aflægger en kort beretning

Fodbold: Indsatte helt ny bestyrelse og ny formand er: Josef Howard

Aktivitet: Fortsætter uden ændringer

E sport: formanden Thomas Arvidson Sonne anmodede om at Tårnborg E sport blev

en selvstændig afdeling under TIF

Floorball: Formanden Michael Richter Dalby Jørgensen anmodede om at Tårnborg

Floorball blev en selvstændig afdeling under TIF

Gymnastik: Afdelingen har valgt ny formand: Line Timmerman

60 +: Afdelingen valgte ny formand: Jørgen Rasmussen

Badminton: Forsøger opstart af ungdomsbadminton

Punkt 5 Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring (udpegning af en næstformand)

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens ændringsforslag samt Floorball og E

Sports anmodning om at blive optaget i TIF .

Punkt 6 Forelæggelse af foreningens virke og budget for indeværende år.

Godkendt.

Punkt 7 Valg af bestyrelse i henhold til TIF s vedtægter §5.

På valg

a: James Hansen. Blev valgt med akklamation.

b: Valg af suppleanter: Bestyrelsen fik mandat til at indsætte en person.

  1. Valg af revisor: Tage Bohn-Jespersen. Genvalgt
  2. Valg af revisorsuppleant: Karin Hansen
  3. Fanebærer: Kaj Sørensen suppleant: Vakant

Pkt. 8 Eventuelt

Der blev givet udtryk for at vi skulle fortsætte med Tårnborgbladet i den nuværende

form.Michael Dalby Richter Jørgensen blev valgt til ÅRET LEDER

Dirigent

Carsten Johansen

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her