Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 8, oktober 2015

Fra afdelingerne deltog: Hanna Bohn-Jespersen fra aktivitet. Bjarne Nielsen + 60. Søren Mikkelsen Badminton. Peter Grandlev fodbold. formand Troels Christensen kasser James Hansen og Jette Fog

Afbud: fra Kitt Giltoft og Kristian Knudsen.

I henhold til dagsorden:

Pkt. 1. Godkendt af referat fra sidste møde.

Godkendt.

Pkt. 2. tilføjelser til dagsorden.

Ingen.

Pkt. 3. Hovedformanden orienterer.

TC fremsender en besked til Torben Hansen om, at der skal være varme på i hallen når hallen benyttes til det ene eller andet, og det må være Torben Hansens ansvar at vide når hallen benyttes.

Det blev besluttet at gentage nytårsløbet med løb og gå tur endvidere vil der i år også være mulighed for en cykeltur. Man kan komme udklædt så vil arrangementet koste kr. 25,- ellers kr. 50,-.

Tårnborg gruppen arrangere en ”Tårnborg” fest den 11, juni 2016. Dette skal foregå på de grønne områder omkring skole og hal. Til dette arrangement vil TIF blive inviteret til at deltage med nogle aktiviteter.

Pkt. 4 hovedkasseren orientere.

JH udsender efter efterårsferien til afdelingerne en medlems opgørelse, som skal returneres til hovedbestyrelsen.

JH har fra Sparekassen fået brev om at vores højrente konto udløber ved årets udgang.

Pkt. 5 Nyt fra afdelingerne.

a) Gymnastik: JH fortæller at der pt er 3 voksenhold. 1 Sumba hold. ”Gratis kontingent” som vi har prøvet i år vil vi evaluere på til næste år.

b) Fodboldafd: Afholder indendørs fodboldstæven den 8, november og 10, januar. I Tårnborghallen.

Der er kommet nye bander, som skulle være lettere at flytte rundt på.

Fodbolden starter indendørs efter efterårsferien hver lørdag + 1 dag i ugen, denne dag og tidspunkt vil blive udmeldt senere på hjemmesiden.

Afd. er ved at arrangere en tur med bus til Brøndby og se fodbold.

Afd. har desværre måtte sige farvel til en fodboldtræner. De kunne godt bruge nogle flere piger og drenge i afd.

c) Aktivitet: Der har været afholdt høstbanko der var dog ikke så mange fremmødte som afd. havde regnet med. Revyen er godt i gang. Til julebasaren er der tilmeldt 19 salgssteder, som er søndag den 22, november. HBJ har opfordret Lokalrådet til at komme i forsamlingshuset denne dag og gøre opmærksom/reklamere for lokalrådet.

d) Badminton: SM at afd. kun bruger baner om mandagen og der pt er mange ledige tider – der er i år kun 97 medlemmer, som desværre er dalene år for år. Afd. har et godt samarbejde med Hulby og Vemmelev.

e) Svømning: Ingen

f) 60 +: Der er pt 12 medlemmer og flere på vej. BN tager kontakt til skolen for et samarbejde om tiderne i hallen til vinter.

Pkt. 6 TIF avisens fremtid.

Vi har besluttet at gå positivt ind i et samarbejde, om et lokalblad. Vi forventer et forslag til layout og økonomi.

Pkt. 7 Foreningsaften 6, november.

James Hansen udsender pr. mail indbydelse til alle bestyrelsesmedlemmer med ægtefælle/kæreste i TIF.

Pkt.8. Eventuelt:

Forsamlingshuset opfordres til at afholde ”kioskarbejde” til div. arrangementer.

Der bliver sat et mere i øjenfaldent skilt op hvor der står Tårnborg Hallen.

Hanna kontakter Steffen (hjemmeside) for at få tydeliggjort aktiviteterne på hjemmesiden.

Næste møde.

Torsdag den 10, december kl. 19.00

Ref. Jette Fog

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her